top of page

Etiske retningslinjer for Connect Midt-Norge

1. Bakgrunn

Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For Connect Midt-Norge handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i vår virksomhet. Oppmerksomhet og arbeid med etikk hjelper oss til å gjenkjenne etiske problemstillinger, og dermed muligheten til gode og velbegrunnede beslutninger.

Våre etiske retningslinjer er en konkretisering av våre verdier som er:

 

UavhengigPåliteligIdeellEngasjertBærekraftig

1. Gjelder for

Ansatte, styremedlemmer, medlemmer, alle som utfører oppdrag og er deltakere i organiserte aktiviteter i vår regi.

3. Forretningsskikk og etiske dilemmaer

a) Både mennesker, virksomheter og oppgaver skal behandles på en ærlig, respektfull og løsningsorientert måte.


b) Åpenhet og transparente prosesser skal være førende, og all aktivitet skal tåle dagens lys.

c) Det skal være lav terskel for å drøfte etiske dilemmaer både internt og eksternt.

4. Investeringer

Hovedmålet for investor er å lykkes gjennom suksessen som skapes av bedriften det investeres i. Følgende forutsetninger ligger til grunn:

a) Et ønske om å investere i tidligfase bedrifter og lære ny kunnskap.

 

b) Være orientert om risiko for denne type investeringer, og ha mulighet og ønske om å investere både penger og kompetanse.


c) Dele erfaringer og kunnskaper med andre i nettverket for en felles kompetanseheving.


d) Være tydelig på involvering/posisjon i bedrifter som bringes inn til nettverket (habilitet) for innhenting av kapital.


e) Ha fokus på bedriftenes beste, og ikke på å selge egne tjenester.


f) Bedrifter i vårt nettverk som søker kapital skal ikke møtes med forslag om investering mot utført arbeid.  Hvis bedriften ønsker investors kompetanse, kan bedriften foreslå å betale i form av aksjer i selskapet.


g) I tilfeller «Sweat equity» (arbeid mot aksjer), skal dette være ut fra et klart behov for bedriften, der oppgjør skjer i form av aksjer.

5. Gaver og dekning av utgifter

a) Gaver som kan føre til spørsmål rundt habilitet og korrupsjon skal unngås i alle tilfeller.


b) Dekning av utgifter som er utenom normal aktivitet, skal avklares med nærmeste leder på forhånd.

6. Korrupsjon

a) Korrupsjon er å misbruke sin stilling for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler for seg selv eller andre. 


b) Korrupsjon er forbudt ved lov og vil alltid bli politianmeldt.

7. Taushetsplikt

a) Alle våre ansatte og tillitsvalgte har taushetsplikt om andres forretningsmessige forhold de blir kjent med i sitt arbeid i organisasjonen.


b) Samarbeidspartnere, medlemmer og deltakere i våre fora, kommer ofte i kontakt med fortrolige opplysninger.  Alle må respektere fortroligheten og taushetsplikten, og slike opplysninger må ikke brukes til personlig fordel.


c) Er du i tvil om informasjon du kommer over er fortrolig eller offentlig, har du selv ansvar for å avklare dette.

8. Media

Det skal være åpenhet rundt all aktivitet, og det er normalt daglig leder og styrets leder som uttaler seg til media.

9. Overtredelse

Varsling

a) Det oppfordres til å varsle ved opplevelser eller en er i tvil, om at de etiske retningslinjene følges. 
 

b) Varslingen skal som hovedregel rettes til daglig leder, men kan også rettes til andre ledere i organisasjonen.

Saksgang og opplæring


a) Daglig leder, eller den som mottar varslet, er ansvarlig for oppfølging og gjennomføre tiltak.
 

b) Behandling av varsel skal alltid gjennomføres av minst to personer som varsleren har tillit til. 
 

c) Daglig leder er ansvarlig for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent, og at temaet har en tydelig plass i virksomheten. 

Reaksjoner og oppfølging av brudd på retningslinjer


a) Brudd på etiske retningslinjer medfører en reaksjon, som står i forhold til forseelsen.


b) I mindre alvorlige tilfeller kan reaksjonen være en veiledningssamtale. Hensikten er å endre praksis slik at retningslinjene etterleves.


c) Ved gjentagende tilfeller eller alvorlige brudd kan reaksjonen være en skriftlig advarsel. Ved svært alvorlige brudd kan eksklusjon eller oppsigelse være reaksjonen.
 

bottom of page