top of page

"Mentoren skal primært være en samtalepartner"

Det er mange dyktige og erfarne mennesker i vår region, og en av dem er Siri Merethe Rønning – en dyktig mentor hos Connect Midt-Norge og en superwoman med lang erfaring og tverrfaglig bakgrunn. Vi har intervjuet Siri om hva som er krevende ved å være en mentor og hvorfor vi bør satse på startups i Trondheim.


Connect: Hva er din faglige bakgrunn?

SMR: Jeg er utdannet jurist og har arbeidet som forretningsadvokat i tett opptil 25 år. Min arbeidserfaring har vært i tverrfaglige selskaper, og jeg har jobbet mye med virksomhetsutvikling og ledelse. I dag driver jeg min egen virksomhet, og tar på meg rådgivningsoppdrag og styreverv.

Jeg har også fylt på «verktøykassen» min de siste 3 årene og har gjennomført en erfaringsbasert mastergrad i organisasjon og ledelse ved NTNU. Jeg har akkurat levert masteroppgaven min, og har gjennomført et prosjekt på eierstyring og selskapsledelse i teknologiselskaper, og om teknologiselskapenes praksis på dette området påvirker selskapenes forutsetninger for vekst. Min konklusjon er dessverre at praksisen i teknologiselskapene i Trondheimsregionen er egnet til å undergrave selskapenes forutsetninger for vekst.Connect: Hva var den vanskeligste perioden i karrieren din? Og hva har du lært av den?

SMR: Hvis jeg skal se tilbake, så har de fleste periodene i en karriere sine problemstillinger. Fellesnevneren er kanskje de tilfellene der jeg har blitt stående i vanskelige situasjoner, i konflikter. Dette har kanskje ikke vært relatert til meg, men til uenigheter om prioriteringer og veivalg i de virksomhetene jeg har jobbet i og for. Det er samtidig disse situasjonene som jeg profesjonelt har lært mest av. Jeg har lært meg å forsøke å håndtere problemstillingene underveis i samarbeid med dem jeg jobber sammen med, samt å forankre veivalg og mål med min leder eller oppdragsgiver. Og så har jeg et par ganger lært meg å kjenne på at nok er nok, og faktisk ta konsekvensen av dette gjennom å si opp jobben min eller oppdraget mitt og gå videre.Connect: Hvem er en god mentor?

SMR: En god mentor er flink til å forstå de virksomhetene og de menneskene du skal inn og gjøre en jobb sammen med. Og så er en god mentor flink til å stille spørsmål som får virksomhetene og nøkkelpersonene til å reflektere over egne mål og egen praksis i virksomheten. Målet er jo at nøkkelpersonene i virksomhetene skal få økt tro på at de faktisk kan få til dette og så er mentorens jobb å hjelpe dem med å heve blikket og tydeliggjøre mål samt fart og retning underveis.


Connect: Hvorfor er det så viktig for gründere å ha en mentor? 

SMR: Gründere er ofte gode på, bokstavelig talt, det de har gründet. De er gode på idé og ofte på teknologi. Men for å bygge et vekstselskap, så trenger selskapene ofte mer. De trenger en mer bredspektret kunnskapsoppbygging og et bredere fokus. Erfaringen er nok at mange gründere har mindre kunnskap og fokus på hva som skal til for at selskapet skal vokse. Jeg tror en mentor kan være nyttig for gründeren for å reflektere over veivalg, prioriteringer og om man faktisk innretter seg slik at selskapet har forutsetninger for å realisere vekst.


Connect: Hvordan velger du gründere/startups du skal være mentor for? Er det god kjemi, sterkt team, spennende case som du har troen på eller noe annet?

SMR: Jeg må ha troen på at virksomhetene jobber med en spennende case som har et vekstpotensiale, og at det er nøkkelpersoner i selskapene som har et ønske om å utvikle seg og selskapet. Og for min egen del – jeg må ha tro på at selskapene vil ha nytte av å samarbeide med nettopp meg.


Connect: Hva er krevende ved å være en mentor?

SMR: Mentoren skal primært være en samtalepartner. Det handler om at mentoren ikke må bli for ivrig som rådgiver eller ta over styringen. Dette kan undergrave nøkkelpersonenes kompetanse og gjør virksomhetene for avhengige av deg i den daglige styringen. Eller at du argumenterer sterkt for at virksomhetene skal gjøre veivalg eller sette i gang prosesser som de ikke hverken har kapasitet eller kompetanse til å fullføre. Dette er en balanse en god mentor må være bevisst.


Connect: Har du en mentor selv?

SMR: Jeg har vel ikke én definert mentor. Jeg har samtidig et nettverk av mennesker som jeg stoler på og som jeg kan diskutere veivalg og hvordan jeg skal håndtere vanskelige situasjoner med. Det viktigste med disse menneskene er også å få opp motforestillinger og motargumenter, slik at jeg i større grad har tenkt over veivalg og mulige konsekvenser før jeg gjennomfører. For min del gjør det meg tryggere på de valgene jeg tar og hvordan jeg gjennomfører disse.


Connect: Hvorfor bør vi satse på startups i Trondheim? 

SMR: For å spissformulere meg litt - Trondheim er jo teknologihovedstaden, og det forplikter! Teknologidrevet forretningsutvikling, og en sterk kobling til NTNU er definert som en viktig vekstmotor for regionen. Det er allerede et betydelig antall startups i Trondheim. Dette viser at teknologiske ideer er et egnet grunnlag for å starte virksomheter. Det som er spennende med teknologiselskapene, er at de ofte har et potensiale for disrupsjon og innovasjon og dermed et vekstpotensiale, som er høyere enn mer tradisjonelle typer selskaper.

Samtidig er det først når vi klarer å realisere vekst i omsetning, resultat og sysselsetting at disse selskapene blir interessante. Og her viser tallene at vi dessverre har en lang vei å gå. Trondheim har en lavere andel vekstselskaper enn de fleste andre storbyregionene og vekstklyngene i Norge. Det er bekymringsfullt. Jeg tror miljøet i Trondheim er for opptatt av teknologi og for lite opptatt markedsarbeid, skalering og internasjonalisering. De er også for lite opptatt av organisasjonsutvikling, som gjør at selskapene er i stand til å realisere og håndtere vekst. Min påstand er nok at det er først når oppstartmiljøet og virksomhetene erkjenner dette og justerer prioriteringer, at vi vil få en endring i holdninger og praksis, og virkelig får tatt ut det potensialet som ligger i startup’ene.
Foto: Siri Merethe Rønning

Comments


bottom of page